Algemene voorwaarden

 1. Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation is een kantoor waarbinnen een advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten al dan niet gerelateerd aan een eerdere opdracht.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zoals genoemd in de betreffende polis.
 5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000,– of, indien het in totaal door Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,–.
 6. De keuze van door Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation ingeschakelde derden te aanvaarden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation tegen alle aanspraken van derden, de door Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation daarmee verband houdende te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation.
 8. De werkzaamheden worden periodiek per e-mail of per post bij de opdrachtgever in rekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestede uren (in eenheden van zes minuten) met jaarlijks door Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met btw. Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation kan zowel voor aanvang van de Opdracht als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen.
 9. Indien de overeenkomst door of vanwege Opdrachtgever dan wel bij de opdracht betrokken derden eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation recht op betaling van het volle loon.
 10. Indien Opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging), maar gedurende of bij het einde van de Opdracht blijkt dat Opdrachtgever niet voor een toevoeging in aanmerking komt, is Opdrachtgever gehouden de door Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation in het betreffende dossier gewerkte uren te betalen tegen het overeengekomen uurtarief of, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, het voor Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation gebruikelijke uurtarief vermeerderd met btw.
 11. Kosten van derden, zoals deurwaarderskosten, kosten van de rechtbank (griffierechten), deskundigenkosten, leges, advertentiekosten, kosten voor de Burgerlijke Stand, het Kadaster, de Kamer van Koophandel e.d., worden middels een factuur doorberekend aan Opdrachtgever.
 12. Facturen dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen de op de factuur vermelde termijn te zijn voldaan. Voor facturen die een voorschot of kosten van derden inhouden geldt een termijn van zeven dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 13. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel. Voorts is Opdrachtgever over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag. In afwijking van het vorenstaande wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven.
 14. Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een of meer opeisbare facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
 15. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van het griffierecht voldoet, is Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation bevoegd de procedure niet aanhangig te maken. Indien de procedure reeds gestart mocht zijn, kan de niet betaling van het griffierecht leiden tot een ontslag van instantie als Opdrachtgever eisende partij is, dan wel een verstekveroordeling als Opdrachtgever gedaagde partij is. Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor eventueel door Opdrachtgever te lijden schade.
 16. Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation verplicht zich te vergewissen van de identiteit van Opdrachtgever. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van Opdrachtgever opgenomen. Opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt met het geven van de Opdracht ermee in dat Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder Opdrachtgever van die melding op de hoogte te stellen.
 17. Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels voor advocaten. Een uitleg van deze regels is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl.
 18. Op de rechtsverhouding tussen Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. De opdrachtgever heeft het recht, wanneer deze consument is, gedurende één maand nadat Baltazar de Seixas Advocatuur & Mediation zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.